เอราโพรฟิต 500

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโพรฟิต 500

ชื่อสามัญ : เพรททิลาคลอร์+โพรพานิล
สูตรผสม 17%+33% EC
ประโยชน์
ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และ หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก
อัตราการใช้
320-360 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 80-90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
วิธีการใช้
หลังหว่านข้าว 6 วัน ก่อนการพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน