ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเม็ดทางดิน เอราวัณเฟอร์ท 12-12-17 

อัตรา 10 กรัมต่อต้น หว่านใส่ทางดิน บริเวณโคนต้น

พ่นทางใบด้วย

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30  

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

การบำรุงดูแลสับปะรด