การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูลำไย

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในช่วงแตกใบอ่อนและใบแก่

หนอนกินใบลำไย (Leaf eating caterpillar : Oxydesscro biculata)

หนอนคืบละหุ่ง (Castor large semi-looper : Achaea Janata)

หนอนคืบเขียวลำไย (Green longanlooper : Orothalassodes falsaria)

หนอนมังกรหางพู่หรือหนอนหนาม (Large dragontailedcaterpillar : Dudusas ynopla)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนชอนใบ (Leaf miner : Conopomorpha litchiella)

มักพบระบาดในช่วงลำไยแตกใบอ่อน ทำให้ยอดแห้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงกินใบ (Leaf beetle : Monoleptarugi pennis)

แมลงค่อมทอง (Green weevil : Hypomecess quamosus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยไฟ (Thrips : Scirtothrips dorsalis)

เพลี้ยไก่แจ้ลำไย (Leaf gall insect, psyllid : Cornegenapsylla sinica)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อลำไยเริ่มแตกใบอ่อน

ไรแดง (Red spider mite : Oligonychu sbiharensis)

ไรลำไย (Longanmite : Aceriadimo carpi)

ไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ (Eriophyid mite : Aceria litchii)

พบระบาดมากในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ของทุกปี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ไมทาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในช่วงออกดอก

หนอนม้วนใบ (Leaf rolling : Archipsmicaceana)

หนอนกินดอก (Flower eating caterpillar : Autoba versicolor)

หนอนมังกร (Tarsolepsiselephantorum)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

ด้วงกินดอกลำไย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยหอยหลังเต่า (Solfscale : Drepanococcus chiton)

เพลี้ยแป้งรากลำไย (Longan root mealybug : Paraputo sp.)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในระยะติดผล

เข้าทำลายในช่วงติดผล ช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคมของทุกปี

มวนลำไย แมงแกง (Longan stink bug : Tessaratoma papillosa)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญในระยะติดผล

เข้าทำลายในช่วงติดผล ช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคมของทุกปี

มวนลำไย แมงแกง (Longan stink bug : Tessaratoma papillosa)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะขั้วผล (Fruitborer : Conopomorpha sinensis)

หนอนกินผลลำไย (Fruit boring caterpillar : Conogethespunci feralis)

หนอนเจาะผล (Fruit borer : Deudorixe piijarbas)

ผีเสื้อมวนหวานผีเสื้อเจาะผลไม้ (Fruit moth : Othreis fullonia)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้ง (Mealybugs : Nipaecoccus sp.)

เพลี้ยหอยสีน้ำตาล (Saisatia coffeae)

เพลี้ยหอยข้าวตอก (Ceroplastespseudo ceriferus)

เพลี้ยหอยหลังเต่า (Drepanococcus chiton)

เพลี้ยหอย (Icerya sp.)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมลงศัตรูลำไยที่สำคัญที่เข้าทำลายก้านช่อใบ กิ่งและลำต้น

หนอนสีแดงเจาะกิ่ง (Red coffee borer : Zeuzera coffeae)

หนอนกินเปลือกลำต้น (Bark-feeding borer : Indarbela spp.)

เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง

อาจพบระบาดในบางช่วงของฤดูกาลการเพาะปลูก

กำจัดหนอนสีแดงเจาะกิ่ง หนอนกินเปลือกด้วยการพ่นอัดลงไปบริเวณที่มีหนอนระบาด

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 1-2 ซีซีต่อรู

ฉีดเข้าไปในรูแล้วอุดรูด้วยดินเหนียว

พ่นทางใบด้วย

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วบริเวณที่พบการระบาด บริเวณกิ่งโดยทั่วไป